Pełny zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych wraz z BHP. Nasze biuro jest położone w centrum miasta. W razie potrzeby oferujemy dojazd do Klientów. Doradzamy i wspieramy w organizacji i rejestracji działalności gospodarczej, spółek z o.o. i pozostałych podmiotów gospodarczych, przewidzianych przepisami prawa. Sporządzamy umowy spółek, umawiamy notariusza oraz przygotowujemy komplet dokumentów zarówno do rejestracji w CEiDG jak i KRS.

Oferujemy niestandardowe usługi, np.: „pogotowia kadrowo-płacowego”, polegającego na wsparciu firm, które znajdą się w sytuacji „bez wyjścia” (nagła choroba pracownika, który dotychczas zajmował się sprawami kadrowo-płacowymi w firmie).

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie (weryfikacja dokumentów pod względem księgowym, dekretacja, zapisy na kontach, księgowanie, potwierdzenia sald), a także prowadzenie raportów kasowych,
 • opracowanie sprawozdań finansowych rocznych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne) oraz sprawozdań za inne okresy sprawozdawcze na życzenie Klienta,
 • tworzenie planu kont dla nowo powstałych firm,
 • opracowanie sprawozdań dla banków, NBP, GUS oraz innych instytucji,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pełnym zakresie włącznie z rejestrami zakupu i sprzedaży,
 • prowadzenie samych rejestrów VAT,
 • prowadzenie księgowości uproszczonej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych m.in. PIT, CIT, VAT,
 • dodatkowe usługi na życzenie Klienta: tworzenie zasad polityki rachunkowej przedsiębiorstwa tworzenie zasad obiegu dokumentacji księgowej.

Sposób naliczania i rozliczenia wynagrodzenia ustalamy z naszym Klientem indywidualnie – w zależności od zakresu usług, ilości dokumentów, formy organizacyjnej oraz profilu działalności. Satysfakcjonująca obie strony umowa określająca zakres usług i cenę, zostaje Państwu zaproponowana po analizie Państwa oczekiwań.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • sporządzanie oraz weryfikacja obowiązujących w zakładzie: regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz pozostałych systemów wewnętrznej regulacji systemu pracy oraz wynagrodzeń;
 • wsparcie w budowaniu motywujących systemów płacowych i pozapłacowych pracowników;
 • analiza wykazów błędów i pomoc w skorygowaniu dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej ZUS, sporządzonej po 01.01.1999 r.;
 • doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania instrumentów rynku pracy: dotacje, staże, refundacje miejsc pracy itp.;
 • kompleksowe prowadzenie działu kadrowo-płacowego (outsourcing);
 • wsparcie działu kadrowo-płacowego w firmie;
 • sporządzanie list płac;
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło;
 • zawieranie kontraktów menadżerskich;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • rozliczania comiesięczne ZUS;
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R (pracodawcy), PIT-11 (pracowników i zleceniobiorców);
 • rozliczenia PFRON;
 • regulacje i naliczenie ZFŚS;
 • szkolenia pracowników działu kadr i płac, przygotowujące do samodzielnej pracy w firmie oraz z programu Płatnik.

USŁUGI BHP

 • szkolenia wstępne, stanowiskowe, instruktażowe, okresowe;
 • szkolenia dla osób kierujących pracownikami;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • instrukcje stanowiskowe;
 • tabele norm odzieży.

Przykładowy cennik usług oferowanych przez BB Gemini Sp. z o.o. znajduje się tutaj